Splash by Jay Lethbridge
Splash, a photo by Jay Lethbridge on Flickr.

Advertisements